Uruchomienie bazy BDO!

Do 24 stycznia 2018 r. ma zostać utworzona elektroniczna baza danych o opakowaniach i gospodarce odpadami tzw. BDO.


Wszystkie przedsiębiorstwa, których działalność opiera się m.in. na wprowadzaniu do obiegu produktów w opakowaniach, olejów smarowych, opon jak i sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zgonie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 ze zm.) mają obowiązek wpisania się do BDO. Aby zarejestrować się w BDO należy złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wpis do rejestru należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Formularz rejestrowy określi rozporządzenie Ministra Środowiska.


Wpisu do rejestru na wniosek przedsiębiorcy dokonuje Marszałek Województwa, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej. Marszałek województwa nadaje każdemu indywidualny numer rejestrowy, który nawet po zakończeniu działalności przez dany podmiot nie może być nadany innemu podmiotowi.


Przedsiębiorstwo wykonujące kilka działalności składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Każdy kto uzyskał wpis do rejestru jest obowiązany umieszczać swój numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.


Ustawa wprowadza odpłatność za wpis do rejestru oraz opłatę roczną. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska określa nam precyzyjne opłaty związane z opłatą rejestrową oraz opłatą roczną, która będzie pobierana w ramach wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wspomniane opłaty zostały podzielone na dwie grupy, stawka dla mikroprzedsiębiorców ma wynosić 150 zł opłata rejestrowa i 150 zł opłata roczna, a dla pozostałych przedsiębiorców 850 zł opłata rejestrowa i 850 zł opłata roczna.


Na podstawie nowego projektu wpływy z ww. opłat stanowią w połowie dochód budżetu samorządu terytorialnego, w połowie zaś dochód budżetu państwa. Dochody mają być przeznaczone na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami, której częścią jest rejestr.


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie o rozpoczęciu działalności, w pierwszym roku funkcjonowania rejestru będą zwolnieni z opłaty rejestrowej i rocznej. Zapis ten dotyczy tych przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1278).


Rozporządzenie MŚ: pobierz plik wiecej PDF

 

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.